Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
Komplexní překladatelské a tlumočnické služby
+420 603 763 196
itc@itc.cz
CZ EN DE SP FR RU
Since 1998

Překlady

Překladatelská kancelář I.T.C. - ing. Jan Žižka

provádí odborné překlady a tlumočení všech evropských jazyků, perštiny, arabštiny, hebrejštiny a také korejštiny, čínštiny, japonštiny a mongolštiny, a to včetně překladů soudně ověřených. Našich služb můžete využít, když potřebujete překlady týkající se vašeho podnikání (např. překlady smluv, stanov, obchodních podmínek, reklamních textů nebo manuálů) či překlad vaší vědecké prace, odborných článků, publikací nebo osobních dokladů (rodný list, vysvědčení, diplomy, oddací list, výpis z rejstříku trestů).

Překlad je písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého, ať už se jedná o text umělecký, odborný, populárně-naučný, administrativní, návod na použití přístroje, soudní apod. Například u uměleckého překladu je důležitý převod nejen obsahu, ale i estetických hodnot textu a individuálního stylu autora. U ostatních druhů překladu převládá požadavek na přesnost a srozumitelnost. 

Na rozdíl od tlumočníka nemusí být překladatel rychlý, důležitá je hlavně faktická správnost a přesnost překladu

Překladatel obvykle překládá z cizího jazyka do své mateřštiny - pasivní překlad. Potřebuje nadprůměrnou znalost obou jazyků a kromě toho i znalosti lingvistiky, stylistiky, literární teorie a teorie překladu
, popř. dějin překladu. Je třeba být obeznámen také s užívanou terminologií a faktografií.

Vědeckým zkoumáním překladu (i tlumočení) se zabývá obor translatologie.

Při překladu je dán zřetel na princip mateřského jazyka -> Tedy překlad do mateřského jazyka (pasivní překlad) je lepší, než překlad do pracovního jazyka.


Princip země určení
-> Překladatel, který je znalý kultury cílového jazyka, dosáhne lepšího výsledku, než překladatel, který ji přijímá jen pasivně.

Princip odbornosti -> Pro výsledek překladu - především odborných textů - bývají klíčové věcné znalosti překládané problematiky. Každou zakázku překládá překladatel, který se orientuje v předmětném oboru i po faktické stránce (stavební inženýři, právníci...). 
Aktivní překlad: je překlad z rodného do cizího jazyka.
Pasivní překlad: je překlad z cizího do rodného jazyka.


Odborný překlad:
je cizojazyčný převod textu z oblasti vědy či techniky. Protože odborný text nepůsobí tolik na fantazii a emoce jako spíše na rozum, vyjadřuje se v exaktních pojmech, termínech a definicích, musí překladatel odborného textu znát terminologii příslušného oboru a orientovat se v oboru samém.  
Je tedy vhodné, aby znal daný obor především ve své mateřštině. Proto je dobré, aby technické texty překládali technici a konzultovali jazykovou stránku věci s lingvisty. 

 

S překladatelskou agenturou ITC máme ty nejlepší zkušenosti. Jsou pružní, rychlí, mají specializované překladatele na různá odborná témata, pro korekturu rodilé mluvčí. V nutných případech jsou schopni zajistit překladatelské služby téměř okamžitě a online. Přitom nejsou drazí, poměr cena/výkon je vynikající. 
 

Prof. M.D. Jiri Kofranek,  Ph.D.,  
Associate Professor at Charles University in Prague

 

Jan and his company provides an excellent work in area of transaltion of documents, including certified translation, from many languages. Perfect, time-managed, fully professional service all the time I worked with them. 
 

Ing. Vít Vacenovský MSc
Key Account Manager Industrial at Tesa

 


Lze rozlišovat tři druhy překladů, a to:

- překlad interlingvální, tj. mezijazykový – nejznámější forma překladu

- překlad intralingvální, tj. vnitrojazykový – převod v rámci jednoho jazyka, např. modernizace starého textu, speciální slovníky, který by pro současného čtenáře téhož jazyka byl nesrozumitelný

- překlad intersemiotický, tj. meziznakový – převod mezi různými znakovými systémy, např. při filmové adaptaci románu


Dnes můžeme hovořit i kategorii soudních překladů.

Odborný překlad je cizojazyčný převod 
textu z oblasti vědy a techniky. Protože odborný text nepůsobí tolik na fantazii a emoce jako spíše na rozum, vyjadřuje se v pojmech, termínech a definicích, musí překladatel odborného textu znát terminologii příslušného oboru a orientovat se v oboru samém.  

Zajímavost o strojovém překladu - strojový překlad

Pokusy o strojový překlad textů začaly krátce po 
2. světové válce. Očekávalo se, že to nebude nijak složitý úkol. Brzy se však ukázalo, že tento předpoklad byl zcela mylný.


První systém pro strojový překlad byl veřejnosti představen 7. ledna 1954 v ústředí firmy IBM. Událost přitáhla značnou pozornost médií i široké veřejnosti. Systém samotný byl ale z dnešního pohledu velmi jednoduchý, jeho slovník obsahoval pouze 250 slov a při předvádění překládal pouze 49 zvlášť vybraných vět z ruštiny do angličtiny.

Hlavní motivací pro vývoj dalších podobných systémů byla eskalující studená válkaUSA se začaly obávat náskoku tehdejšího Sovětského svazu ve vývoji raketové i jiné vojenské techniky a snažily se pečlivě monitorovat pokrok sovětské vědy. První systémy pro strojový překlad byly proto používány především pro překládání ruskojazyčných vědeckých a odborných publikací do angličtiny. Kvalita překladu však byla velmi nízká a takto vzniklé texty se používaly pouze pro získání základní orientace v obsahu dokumentu a rozhodování, zda stojí za to nechat dokument přeložit profesionálním překladatelem.

V průběhu dalších desetiletí bylo do vývoje v oblasti strojového překladu investováno značné úsilí jak v komerční, tak i v akademické sféře. Dosahované pokroky byly ale po celou dobu velmi skromné a ani dnešní nejmodernější systémy nedokáží překládat na úrovni, která by byla srovnatelná s člověkem.
V naší agentuře žádný typ strojového překladu nikdy nepoužíváme.